line
REVISTA RESTAURANTS COMERÇ-EMPRESA TARIFES CONTACTE
line
  Condicions generals  
 
 • L'empresa editora es reserva el dret de no publicar qualsevol anunci que no cregui adequat.
 • La recepció dels anuncis no podrà ser posterior a la data del tancament de la revista.
 • La ubicació de l'anunci serà a criteri de l'empresa editora. Si la predetermina el client, tindrà un recàrrec del 20%.
 • La confecció de l'original de l'anunci, en cas de procés creatiu o disseny, incrementarà un 10% la tarifa de l'espai contractat (només en el primer pagament).
 • En cas de sortir un anunci mal imprès l'abonament s'efectuarà mitjançant la repetició gratuïta.
 • El cobrament s'efectuarà per domiciliació bancària.
 • La facturació es farà mensualment un cop publicada la publicitat corresponent. En cas que l'empresa editora o cregui oportú es podrà facturar anticipadament.
 • En el cas que el contracte sigui anual (12 insercions), es renovarà automàticament, si durant els 15 dies anteriors al venciment el client no comunica el contrari a l'empresa editora.
 • La durada mínima dels contractes anuals serà d'1 any. Si el client notifica la seva baixa abans de l'any, haurà d'abonar la diferència de preu entre la tarifa anual i la tarifa proporcional del temps durant el qual s'ha publicat.
 • El client que vulgui donar-se de baixa, ho ha de comunicar al TOT Girona de manera immediata.
 • En cas que el client degui més de tres rebuts, es causarà baixa immediata, sense perjudici, a més, que l'empresa efectuï, paral·lelament, els procesos legals que estigui al seu abast per tal de poder-lo fer efectiu.
 • També serà motiu d'extenció del contracte l'acumulació d'un deute superior a 600 euros, independentment del nombre de rebuts que això comporti.
 • L'empresa editora es reserva el dret d'avançar o endarrerir la edició.
 • La creativitat i els originals dels anuncis són propis tant de l'empresa editora i, per tant, en queda prohibida qualsevol reproducció total o parcial en altres mitjans sense permís exprés.
 • Els originals de publicitat facilitats pel client hauran de ser retirats o reclamats durant el mes següent. Si no, s'esborraran de l'arxiu.
 • Els impostos són a càrrec de l'anunciant.
 • Qualsevol tipus de modificació de l'espai es farà per escrit, i ha d'estar degudament signada.
 • En cas d'anul·lació de la inserció publicitària 4 dies abans de la seva publicació es facturarà un 25% del seu valor.
 • A la signatura del contracte, el client declara estar d'acord amb totes les seves clàusules i condicions.

 •  
    Preus  
    Tarifes  
   
  Mides
   
   

  tarifes
   
    Informació general  
    Difusió de 10.000 exemplars
  Periodicitat bimestral
  Distribució gratuïta
  Publicació últim divendres de mes
  Tipus de paper: estucat brillant
   
    Com lliurar el material?  
    En JPG, TIFF o PDF a mida real del format publicitari. Mínim 300 dpi de resolució amida real. O bé, en format Adobe Illustrator (versió CS) amb les tipografies traçades i sense faltes ortogràfiques, lotogips i fotografies també guardats. Resolució de les imatges a 300 dpi mínima i a mida real.